4baby24-logo-1461159796.jpg

REGULAMIN 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy 4baby24 działający pod adresem www.4baby24.pl oraz www.4baby24.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego REGULAMINEM SKLEPU.

2. Właścicielem Sklepu jest: Mariola Kołoczek. Firma z siedzibą przy ulicy ks. Wrzoła 2, 43-516 Zabrzeg , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki: NIP: 648 265 65 57, Regon: 241088420  tel.572 692 211, adres email: biuro@4baby24.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Jednakże przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.4baby24.pl - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. W celu złożenia zamówienia przez formularz należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego www.4baby24.pl

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT 

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności; 


4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem SKLEPU o przyjęciu oferty.

5. FIRMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem kuriera, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki 

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców i dystrybutorów nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SKLEP poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, SKLEP może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SKLEP będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU), SKLEP może anulować zamówienie w całości. 

9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SKLEP zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

11.  Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu.

Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,

b. Hasło do Konta Klienta,

c. Imię i nazwisko,

d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

e. Numer telefonu.

Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

12. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru/wariantu) i wynosi zwykle od 3 - 15  dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30dni.

a. W niektórych przypadkach może zdarzyć się całkowity brak towaru np. wycofanie danego towaru z produkcji czy dystrybucji. O takim przypadku klient zawsze zostanie poinformowany. W przypadku zapłacenia przez osobę zamawiającą za brakujące produkty sklep zwróci pieniądze na podane konto. Klient może anulować zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku niemożliwości jego zrealizowania. Dostępność asortymentu w sklepie 4baby24.pl jest zależna od wielkości stoków producentów. Ilości magazynowe podane na stronie mogą się różnić od stanu faktycznego. Z tego powodu Firma zastrzega sobie prawo do informacji o ewentualnym braku dostępu drogą telefoniczną lub mailową,ale nie pózniej niz w dwa dni robocze od złożonego zamowienia. Sytuacja zdarza sie rzadko i dotyczy zazwyczaj asortymentu limitowanego bądź sezonowego. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

13. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

§3

Płatności

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatnośćPAY.png

Bank: Santander Polska S.A 
Numer rachunku: 36 1910 1048 2512 8239 5593 0001

kodu Swift (BIC) Santander Bank Polska S.A. tj. WBKPPLPPXXX

3. Płatność ratalna PayU - http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje

4. Przy wyborze płatności "za pobraniem" należy pamiętać iż:

Art. 535 Kodeksu cywilnego określający czym jest umowa sprzedaży statuuje, że: „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Oznacza to, że umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia podstawowych warunków umowy, a więc ceny i przedmiotu sprzedaży. To na kupującym spoczywa obowiązek odebrania rzeczy, a sprzedawca musi ją jedynie przesłać kupującemu.

Nie odbierając przesyłki kupujący nie realizuje zatem swoich obowiązków, co w żaden sposób nie wpływa na jego sytuację, gdyż nadal zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej kwoty. Wynika z tego, że zobowiązany jest wówczas do zapłaty nie tylko ceny produktu, ale i wszelkich innych kwot (w tym utraconych korzyści), jakie uzyskałby sprzedawca. Są to więc np. nakłady na przesłanie przesyłki poprzez operatora pocztowego lub kuriera, koszty przechowywania przesyłki przez kuriera i jej zwrotu do sprzedającego.

Paczki za pobraniem wysyłane są do kwoty 500 zł.

5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Za usługę zapakowania paczki i dostawy zamówionego towaru do klienta Sklep pobiera opłatę - koszt dostawy.

6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

SKLEP jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SKLEP Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu z opisem reklamacji (wzór dokumentu sklep prześle drogą elektroniczną).

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres sklepu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§7

Ochrona prywatności

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie 4baby24  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 R. o ochronie danych osobowych (tj. Duz. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Przekazane  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez sklep 4baby24.pl oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia- kontakt  za pośrednictwem: biuro@4baby24.pl

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych ( RODO /GDPR)

        w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy Państwa o tym, że:

       1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego 4baby24.pl jest Dom i ty 24 Mariola Kołoczek z siedzibą w Zabrzegu , ul. Wrzoła 2 , adres poczty elektronicznej: 4baby24@gmail.com,  numer telefonu kontaktowego: 572-692-211

       2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :

 • realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcia działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub innych danych, na podstawie pisemnej umowy, podmiotowi świadczącemu na rzecz administratora usługi hostingu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu zrealizowania usługi sprzedaży, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

 • posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

 • wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

 • do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciemPodanie Przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych przed zawarciem umowy sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego niezbędnych do jej zawarcia skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Klienta, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

                                                                                                      §10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Ważne- corocznie miesiąc styczeń służy nam do wprowadzania zmian w sklepie i dokonywania wszelkich czynności rozliczeniowych i aktualizacyjnych. W tym okresie kontakt telefoniczny z obsługa sklepu może być utrudniony (na maile staramy się odpowiadać na bieżąco), a złożone zamówienia mogą mieć opóźniony tryb realizacji lub mogą zostać anulowane. Liczymy na wyrozumiałość